Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Žydų bendruomenės gyvenimo tyrinėjimo ekspedicija Rokiškio krašte

Liepos 13-22 dienomis Rokiškio rajone vyko kraštotyrinė ekspedicija, kurią iniciavo Rokiškio krašto muziejus, savivaldybė kartu su rėmėjais Philo ir Aldonos Shapiro šeima iš JAV.

Philas su broliu Davidu yra įkūrę visuomeninę organizaciją“Remembering Litvaks Ine“, kuri rūpinasi žydų litvakų kultūros paveldo išsaugojimu ir puoselėjimu Lietuvoje

Dalyvauti kraštotyrinėje ekspedicijoje buvo pakviesta Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Ji 2010 m. parašė straipsnį apie tragišką Naumono Olkino šeimos likimą. Straipsnis buvo išspausdintas knygoje – („Lietuvos valsčiai“) Panemunėlis II d. (psl. 1493 – 1501). Straipsnyje išsamiai aprašyta Panemunėlio miestelyje gyvenusios žydų Olkinų šeimos tragedija. Iki šio laiko niekas neiškojo Olkinų ir Jofės sušaudytų šeimų vietos prie Sakaros durpyno. Apie baisią Holokausto laikų vykdytą egzekuciją žinojo tame laikmetyje gyvenę šio krašto žmonės. Šiuo metu neliko nei vieno, kuris galėtų parodyti tragiškų įvykių vietą. Dvi žydų šeimos iš Panemunėlio dvaro kumetyno poriniais arklių vežimais buvo vežamos į Rokiškį 1941 m. liepos pirmosiomis dienomis (data tiksliai nežinoma). Tačiau juos buvo sumanyta nužudyti atskiroje vietoje. Netoli gyvenę Šarkauskai, tame tarpe ir jų 8 metų dukra Aldona epizodiškai matė kas vyko pamiškėje. Išlaipinę nelaiminguosius, mojuodami automatų buožėmis nusivarė į pakalnę. Ten ilgai girdėjosi triukšmas. Tik po pietų pasigirdo klyksmai ir triukšmas. Tą pačia dieną eiti į žudynių vietą niekas nedrįso. Kitos dienos rytą Šalkauskienė su kaimynu Kazimieru Vaitkevičiumi nuėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie pamatė negiliai užkastus lavonus. Kadangi žemė buvo sunki, iškasė labai negilią duobę.K. Vaitkevičius įbedė grėblio kotą, kuris į žemę įlindo per sprindį. Jis apipylė kauburį, kad būtų giliau ir žvėrys lavonų nenešiotų.

Šios šeimos gyvenimas yra susietas ir su Kupiškiu, nes progimnazijoje mokėsi Matilda Olkinaitė. Jos klasės draugė mokytoja Aldona Zinkevičienė (a.a.) spėjo apie ją nemažai papasakoti. Matilda rašė savo dienoraštį, kuriame fiksavo jaunystės įvykius ir rašė sukurtas eiles. Dukters dienoraštį tėvas spėjo paduoti vietos klebonui Juozui Matelioniui, kuris jį paslėpė Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčioje už didžiojo altoriaus. Pakišo po grindimis. 1950 m. prieš išvežant kleboną į Sibirą dienoraštį jos spėjo  perduoti vargonininkui Andrijauskui. Dar sovietmečiu Matlės dienoraštis pateko į Irenos Veisaitės rankas.

Šie du istoriniai įvykiai buvo svarbiausi ekspedicijos tikslai.

Archeologiniams tyrinėjimams naudojamas vienas iš nedestrukcinių geofizikinių metodų – georadaru matuojami po žeme esančių objektų elektromagnetinių bangų atspindžiai. Archeologiniams žvalgams reikalingą techninę įrangą parūpino JAV mokslininkai: prof. Richard Frennd????? Ir Susan Condillo (Hartfordo universitetas), prof Harry Jol (Viskonseno universitetas), prof. Philip Reeder (Dukano universitetas), jiems talkino 8 šių universiteto studentai.

Violetą Aleknienę kalbino ekspedicijoje dalyvavę žurnalistai. Interviu truko 1.5 val. Dialogo metu buvo pristatytas Kupiškio etnografijos muziejus, jo atliekama mokslinė – tyriamoji veikla apie žydų istoriją Kupiškio krašte. Ekspedicijos dalyviai net nustebo, kad toks mažas rajonas yra atlikęs neįkainuojamus darbus saugant ir viešinant šios tautinės mažumos istoriją.

Kupiškis – vienas įvairiapusiškiausiai savo žydų bendruomenę įamžinęs Lietuvos miestas. Kupiškyje restauruoti žydų kapinių paminklai. Buvusioje Sinagogoje įrengta atminimo lenta su visų žydų žuvusių Kupiškyje vardais ir pavardėmis. Joje yra lietuvių, anglų, hebrajų kalbomis surašytos 816 sušaudytų žydų tautybės žmonių vardai ir pavardės. Po karo pavardes pavyko surinkti Stefanijai Glemžaitei ir kitiems kupiškėnams. 2017 m. Kupiškio etnografijos muziejus išleido du leidinius: „Kupiškio žydų bendruomenės praeities ir dabarties sąsajos 92016 m.)“, „Kupiškio žydų bendruomenės pastatai ir paminklai (2017 m)“. Leidinių sudarytoja muziejininkė Aušrelė Jonušytė. Tokiais pat pavadinimais vyko mokslinės konferencijos. Šioje veikloje aktyviai dalyvauja Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos (mokytoja Nijolė Puzelienė), Skapiškio pagr. mokyklos (mokytoja Rasa Kaušakienė) ir Subačiaus gimnazijos mokiniai

Kupiškio mieste dažnai lankosi įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. Jis 2018m. gegužės mėn. buvo atvykęs į Kupiškį su neoficialiu vizitu padėkoti Kupiškio bendruomenei. Ekspedicijos mecenatai Philas ir Aldona Shapiro yra dėkingi Kupiškio savivaldybės merui Dainiui Bardauskui už suteiktą galimybę direktorei atstovauti ekspedicijoje ir pristatyti Kupiškio bendruomenės nuveiktus darbus.

Režisierė Neringa Danienė remdamasi Violetos Aleknienės straipsniu ir Matildos Olkinaitės išlikusiu dienoraščiu su „Rokiškio teatro“ artistais“ pastatė spektaklį „Nutylusios mūzos“. Lietuvos visuomenė per meno raiškos priemones galėjo plačiau susipažinti šios šeimos tragišku likimu. Režisierei ir artistams kilo mintis išleisti Matildos Olkinaitės eilėraščių knygą. Už parodytus spektaklius surinktos lėšos bus skiriamos šios knygos leidybai.

Leidiniui įvadinį straipsnį rašo žurnalistė Laima Vincė (gyvenanti JAV). Jos dėka Rokiškyje lankėsi žurnalo „Smithsomiam“ žuranalistas Matthew Shaer. Kalbino visus asmenis, kurie yra susiję su N. Olkino šeimos gyvenimo ir dukters Matlės kūrybos tyrinėjimu. V. Aleknienė išsamiai pateikė atsakymus į klausimus, kurie bus viena iš sudėtinių dalių rengiant straipsnį minėtam žurnalui apie Rokiškio ir Kupiškio krašte žydų bendruomenės kultūrą ir istoriją. Žurnalas yra leidžiamas anglų kalba ir skaitomas visame pasaulyje.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su žurnaliste Laima Vince planuoja išleisti Matildos Olkinaitės poezijos rinkinį.Rašytoja, žurnalistė Laima Vincė yra Jutkonių km. Kupiškio rajone gimusio ir augusio, Lietuvos geležinkelių Vyriausiojo direktoriaus Jurgio Čiurlio (1888-1959 m.) proanūkė. Ji 2018 m. spalio mėn. planuoja atvykto į Kupiškį susipažinti su savo protėvių gimtine, perduoti muziejui išsaugotą archyvą, susitikti su bendruomene.

Didžiausias kraštotyrinės ekspedicijos atradimas – Olkinų ir Jofių šeimų žūties vieta. Visų Rokiškio rajone vykdytų tyrinėjimų medžiaga bus paruošta ir pateiktos išvados. Kaip jas įamžinti spręs šio krašto bendruomenė.

Apie šią ekspediciją bus kuriamas dokumentinis filmas. Jame žydų kultūrą numatyta atskleisti per vienos šeimos gyvenimą. Tikimės, kad muziejininkai turės galimybę jį parodyti Kupiškyje 2019 m. vasarą.

 rok

Žurnalistė, rašytoja Laima Vincė su medžio drožėju Vidmantu Zakarka Panemunėlyje.

rok1

Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas su Kupiškio etnografijos muziejaus direktore Violeta Alekniene Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčioje  už didžiojo altoriaus (M. Olkinaitės dienoraščio slėpimo vieta).

rok2

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė prie nužudytų žydų Olkinų ir Jofės šeimų vietos. (Sacharos miškas, Rokiškio r.).

rok4

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė (dešinėje) ir Laima Vincė prie paminklo skirto Matildai Olkinaitei Panemunėlio geležinkelio stotyje, Rokiškio r.

rok5

Ekspedicijos dalyviai prie Sacharos miško ieškant žudynių vietos.

rok6

Ekspedicijos dalyviai prie Sacharos miško ieškant žudynių vietos.

rok7

Ekspedicijos dalyviai prie Sacharos miško ieškant žudynių vietos.

rok8

Ekspedicijos dalyviai prie Sacharos miško ieškant žydų žudynių vietos.

rok9

Ekspedicijos dalyviai prie paminklo, kuris skirtas Olkinų ir Jofių šeimų atminimui (Sacharos miškas, Rokiškio r.).

rok10

Philas Shapiro ir Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis (dešinėje).