Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

 

Susitikti su Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų atstovais Uoginių amatų centre muziejininkai pasikvietė vasario 16-osios akto suradėją Vokietijoje profesorių Liudą Mažylį. Vakare svečias bendravo su kupiškėnais Kupiškio r.  meno mokyklos salėje.

 

Renginio pradžioje parkelyje šalia Adomo Petrausko muziejaus ąžuoliukus sodino ne tik mokiniai su mokytojais, bet ir atvykęs svečias profesorius L. Mažylis kartu su Kupiškio rajono mero pavaduotoju Aurimu Martinka bei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Irena Mockuviene. Ąžuoliukų sodinimo akcija buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir muziejaus įkūrėjui Adomui Petrauskui.

 

Sugužėję į Uoginių amatų centro salę pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Jaunoji karta Jono Basanavičiaus šviesoje“ pristatymo šventę, į kurią atvyko rajono meras Dainius Bardauskas ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, įdėmiai klausėsi Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės Violetos Aleknienės, pristačiusios profesorių L. Mažylį kaip kuklų ir paprastą žmogų, Laisvės alėjoje Kaune važinėjantį dviračiu. Šis kuklus žmogus Lietuvai surado  neįkainuojamą dovaną -  Lietuvos nepriklausomybės aktą. Kupiškėnai gali pasidžiaugti, kad žymiojo atradėjo šaknys yra iš mūsų rajono: Šileikiškio kaime gimė  jo senelis Pranas Mažylis.

 

Svečią sveikino Kupiškio rajono vadovas D. Bardauskas, džiaugdamasis, kad turi galimybę gyvai pabendrauti su atradėju. Jis teigė, kad susirinkusiam jaunimui reikėtų tuo pasinaudoti klausant pasakojimo apie atradimą ir jo reikšmę ar užduodant kausimus profesoriui. 

 

Kalbėdamas L. Mažylis priminė laikus, kai Lietuva buvo atitekusi carinei Rusijai ir buvo suskirstyta į gubernijas. Profesoriaus L. Mažylio archyve pirmas dokumentas, kuriame minima Mažylienės pavardė su įrašytu sūnauis vardu,  yra 1838 metų. Šiame dokumente sužinome, kad išeima Šileikiškio kaime turėjo kilnojamojo turto: pastatų, gyvulių, ūkio reikmenų. Pasakodamas svečias teiravosi, ar kas nors iš susirinkusių turi Mažylio pavardę, o nesulaukęs teigiamo atsakymo apgailestavo, nes minėta pavardė yra kilusi iš mūsų krašto.

 

Pasakodamas apie senelį Praną Mažylį, gimusį Šileikiškio kaime, užsiminė, kad jis buvęs kairiųjų pažiūrų, maištininkas, agituodavęs prieš carą. Dažniausiai po mišių sekmadieniais raitas jodinėdavo po įvairiais vietas. 1905 metų revoliucijos metu pateko į Ukmergės kalėjimą. Už didelį užstatą, kurį surinko senelio bendražygiai, buvo paleistas ir išvyko į tuometinei Austrijai-Vengrijai priklausiusią Krokuvą ir mokėsi medicinos, nors ir trūko lėšų pragyvenimui. Pirmasis pasaulinis karas Praną Mažylį užklupo Lenkijoje. Per jį žuvo tūkstančiai ir milijonai žmonių, o Lietuvai, kaip sakė L. Mažylis, „atsivėrė galimybių langelis, ir ji sugebėjo išlaviruoti taip, kad atstatė savo nepriklausomybę.

 

Profesorius L. Mažylis išskyrė žodį "formula", nuo kurios palyginti ilgą laiką - nuo 1917 iki 1918 metų - vyko diplomatinė kova su tuo metu Lietuvą valdžiusia Vokietija ir įvairiomis jos institucijomis. Ir patys lietuviai, kartais labai emocionaliai, ginčydavosi dėl Vasario 16-sios akto turinio. 1917-ųjų vasarą mažai kas dar tikėjo, kad Lietuva 1918 metais turės pirmąjį ministrų kabinetą. Būtent taip ir atsitiko. Vokiečiai pateikė planą, kad leis lietuviams išsirinkti atstovus, o tada tuos  dvidešimt žmonių  kaip įmanydami spaus, kad suderėtų kuo palankesnius sprendimus Vokietijai.

 

Iš pradžių, 2017 m. rugsėjo 1822 d., buvo surengta Lietuvių konferencija Vilniuje. Iš įvairių kraštų suvažiavo apie du šimtus delegatų, nors vokiečiai tuo metu draudė važinėti po Lietuvą dėl ligų ar dėl šnipų baimės. O dėl konferencijos dalyvių kelionių buvo padaryta išimtis. Konferencijoje priimta rezoliucija, kurioje užrašytas ir vienas labai svarbus sakinys, kurį citavo profesorius L. Mažylis: „Galutinai nustatyti nepriklausomos Lietuvos pamatus ir jos santykiams su kaimyninėmis valstybėmis turi būti sušauktas steigiamasis Lietuvos seimas Vilniuje, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“. Konferencijoje buvo išrinkta dvidešimties atstovų taryba nepriklausomybei skelbti.

 

Pristatydamas dokumento atradimo istoriją, profesorius L. Mažylis atviravo, kad nėra labai ramus, greičiau esąs „įžūlaus charakterio ir nelabai norintis kampe sėdėti tyliai“, kas tikriausiai, jo manymu, ir padėjo surasti dokumentą Vokietijos archyve.

 

Po profesoriaus L. Mažylio paskaitos, susirinkę moksleiviai iš dešimties rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų išsiskirstė į šešias komandas, kurios turėjo atsakyti į dvidešimt penkis klausimus, paruoštus rajono istorijos mokytojų. „Šis protų mūšis bus visos šios dienos refleksija,“  sakė prieš pateikdama klausimus Kupiškio etnografijos muziejaus vyr. fondų saugotoja istorikė Giedrė Zuozienė. 

 

Laimėjo vienu balu daugiau už kitus surinkusi „Mažylių“ komanda, kuroą sudarė aštuoni dalyviai iš  Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Subačiaus gimnazijų, Povilo Matulionio progimnazijos, Alizavos, Salamiesčio ir Skapiškio pagrindinių mokyklų.

 

Vakare muzikos mokykloje vyko susitikimas su profesoriumi L. Mažyliu. Žymusis svečias nuoširdžiai su visais bendravo. Nepamiršo pakviesti savo giminės narių ateiti arčiau į priekį, kvietė nesikuklinti, prašė papasakoti, gal jie daugiau žino apie savo giminę. L. Mažylis pasakojo apie nuotraukų parodą, kuriose matyti prosenelio J. Mažylio sūnus ir dvi dukros, būsimasis profesoriaus senelis P. Mažylis ir kiti artimieji. Priminė, kad ir „Klausimėlio“ žurnalistas Juras Jankevičius taip pat yra iš jų giminės. Buvo labai vaizdžiai papasakota apie trejų metų vaiko Liuduko kelionę 1957 metų vasarą į Šileikiškį, nepamirštant pasakyti, kad išvažiuojant iš Kauno jis mojavo rankoje laikydamas kvepalų buteliuko kamštelį. Ta nuotrauka yra išlikusi iki dabar. Pakeliui buvo sustoję prie Puntuko, nakvojo Šileikiškio kaime, aplankė kitus gimines, gal dar ir prie Skapiškio pas Zavadžius buvo. Ir šiek tiek vėliau, dar vieną kitą kartą buvo atvažiavę į Šileikiškį, kol jo sovietmečiu vykstant melioracijai nebeliko.

 

Profesorius prisiminė Mažylių giminės Aleksandros Jankevičienės dukrą Redą Jankevičiūtę, kuri lyg ambasadorė iš Kauno atvažiuodavo į visus giminės susitikimus. L. Mažylis pasakojo, kad studijavo chemiją Vinliuje, o paskui jį patraukė politikos mokslai, ir dabar dėsto Vytauto Didžiojo universitete Kaune Lietuvos politinę sistemą pirmakursiams bakalaurams. "Jiems tenka išklausyti Lietuvos nepriklausomybės akto atsiradimo aplinkybes. Jos labai susišaukia ir su mūsų dienomis, ir su buvusiais įvykiai,"  – baigdamas sakė profesorius. Jam buvo padėkota įteikiant gėlių puokštę, o „Kupkėmio“ ansambliečiai skyrė savo dainą.

 

l1

 Iš kairės: prof. Liudas Mažylis, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Kupiškio r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė ir Kupiškio r. mero pavaduotojas Aurimas Martinka.

l2

 Ąžuoliukų sodinimui renkasi Kupiškio r. bendrojo lavinimo mokykos.

l3

Ąžuoliuką ruošiasi sodinti ir prof. Liudas Mažylis. Kairėje stovi Kupiškio r. mero pavaduotojas Aurimas Martinka.

l4

Nuotraukoje prof. Liudas Mažylis (dešinėje) kartu Kupiškio r. mero pavaduotoju A. Martinka (iš kairės pirmas) ir Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė V. Aleknienė (iš kairės antra) kartu sodina ąžuolą A. Petrausko ąžuoliukų pievelėje.

l5

Nuotrauka ąžuoliukų sodinimo metu. Iš dešinės prof. Liudas Mažylis, miškininkas Vidmantas Markevičius, Kupiškio r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, ir Kupiškio r. mero pavaduotojas Aurimas Martinka.

l6

Nuotraukoje prof. Liudas Mažylis (priekyje) ir Kupiškio r. mero pavaduotojas A. Martinka.

l8

Nuotraukoje iš dešinės miškininkas Vidmantas Markevičius, prof Liudas Mažylis ir Kupiškio r. mero pavaduotojas Aurimas Martinka.

 l18

Nuotrauka susitikimo metu. Iš kairės Kupiškio r. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Kupiškio r. meras Dainius Bardauskas, Kupiškio r. mero pavaduotojas Aurimas Martinka ir prof. Liudas Mažylis. 

l19

Dovanos prof. Liudui Mažyliui (iš kairės pirmas) nuo Kupiškio r. mero Dainiaus Bardausko (iš dešinės pirmas). Viduryje stovi Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė.

l20

Sveikinimo žodį tarė Kupiškio r. meras Dainius Bardauskas.

l21

Nuotraukoje linksmai nusiteikęs prof. Liudas Mažylis.

l22

Nuotraukoje prof. Liudas Mažylis ir Kupiškio r. meras Dainius Bardauskas.

l23

Nuotraukoje Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinės pristato edukacinę ekskursiją - "Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos gyvenimo keliais".

l24

Susitikimą su prof. Liudu Mažyliu ir visuomene Kupiškio meno mokykloje vedė Kupiškio etnografijos muziejininkė Miglė Zakarauskautė.

l25

Sveikinimo žodžius prof. Liudui Mažyliui nuo Lietuvos Respublikos seimo nario Jono Jaručio tarė jo padėjėjas Paulius Pranckūnas (dešinėje).

l26

Prof. Liudą Mažylį sveikina Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus (dešinėje).

l27

Nuotraukoje Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė ir prof. Liudas Mažylis.