Algirdo Juliaus Greimo 100 – mečio ženklai. Mokslinės konferencijos pranešimai

Konferencijos medžiaga
Sudarytojas Karolis Rimtautas Kašponis
Kupiškio etnografijos muziejus, 2017 – 71 p.

Šiame leidinyje spausdinami pranešimai, perskaityti 2017 m. kovo 17 d. Kupiškyje įvykusioje mokslinėje konferencijoje, skirtoje A. J. Greimo 100 – osioms metinėms, surengtoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr.82 patvirtintą planą.

Konferencijos medžiagoje pateikta lietuvių mokslininkų pranešimai apie J.Greimp semiotikos mokslo ųžvalgas; apie tyrėjo mitologijos studiją „Apie dievus ir žmones“; K.R.Kašponio knygos „Greimas toli ir toli apžvalga“. Konferencijos medžiagoje kalbama apie Greimą ir jo mokslinius darbus, kurie priskiriami struk¬tū¬raliz¬mui – tyrimų krypčiai, pagrįstai prielaida, jog kalba, kultūra, visuomenė, pa¬sau¬lio suvokimas pagrįsti santykių schemomis. Greimas semiotiką vertina kaip kalbinių ir nekalbinių ženklų sis¬temų prasmingumo mokslą.

Leidinio spaustuvė. Kaunas: Naujasis lankas.