Veiklos sritys

MUZIEJAUS IR JO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ TIKSLAI, FUNKCIJOS, VEIKLOS RŪŠYS

 

1. Muziejaus veiklos tikslai:

1.1. reprezentuoti ir patraukliai  pristatyti visuomenei muziejaus, jo struktūrinių padalinių  istoriją, Kupiškio krašto  kultūros dvasines ir materialines  vertybes bei asmenybes;

1.2. kaupti, saugoti, tyrinėti, populiarinti Kupiškio krašto istorijos ir kultūros paveldą, meno, istorijos ir archeologijos muziejines vertybes;

1.3. susieti kultūros paveldo saugojimą su visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu, kultūros paslaugų teikimu, istorinės atminties puoselėjimu;

1.4. saugoti ir puoselėti krašto kultūros tapatumą bei jį aktualinti, pristatant Kupiškio krašto etnokultūrą, integruojant materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą į nacionalinę kultūrą;

1.5. skatinti krašto kultūros atvirumą ir pristatyti jos kultūros savitumą  ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

 

2. Įgyvendindamas tikslus muziejus vykdo šias funkcijas:

2.1.  teikia muziejaus lankymo ir muziejinių edukacijų viešąsias paslaugas;

2.2. kaupia ir saugo savivaldybės ir (ar) regiono kultūrą atspindinčias ir vietos bendruomenei reikšmingas muziejines vertybes;

2.3. organizuoja ir tvarko sukauptų muziejinių vertybių apskaitą;

2.4. rūpinasi sukauptų muziejinių vertybių konservavimu ir restauravimu Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

2.5. vykdo sukauptų muziejinių vertybių skaitmeninimą;

2.6 . vykdo muziejinės komunikacijos veiklas;

2.7. įgyvendina muziejinės edukacijos veiklas, sudarančias sąlygas neformaliajam švietimui;

2.8. įgyvendina asmenims su negalia skirtas veiklas ir prie visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo prisidedančias veiklas;

2.9. savarankiškai ar bendradarbiaudamas su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ar mokslininkais vykdo muziejaus rinkinių mokslinius ir kitus tyrimus;

2.10. Įgyvendina nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų finansavimo projektus muziejų plėtros, kultūros, visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės srityse;

2.11. dalyvauja muziejų tarptautinių tinklų veikloje, vykdo bendras veiklas su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis muziejų srityje;

2.12. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia jas įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.

2.13. kultūros ministro nustatyta tvarka teikia statistinius duomenis apie muziejaus veiklą Kultūros ministerijai;

2.14. įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus;

2.15. atlieka kitas teisės aktuose ir muziejaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

 

3. Veiklos sritys:

3.1. edukacinė veikla;

3.2. kultūrinė veikla;

3.3. projektinė veikla;

3.4. leidyba.