Fotografijų paroda „Adomas Petrauskas“

Gimė 1914 m. spalio 6 dieną Uoginių kaime Kupiškio rajone. Vaikystę praleido gimtinėje. Mokėsi Uoginių pradinėje mokykloje, kur baigė keturias klases. Talkino tėvui ūkio darbuose. Nuo  trylikos metų giedojo Antašavos bažnyčios chore, dalyvavo saviveikloje, domėjosi kraštotyra. 1948 metais buvo išrinktas kolūkio pirmininku. Pirmininkavo pustrečių metų, po to kolūkio vairą perdavė kitam. Buvo revizijos komisijos pirmininkas, brigadininkas, bitininkas, stalius. Bedirbant staliumi atsitiko nelaimė – susižalojo ranką. Bet toks jau jo neramus būdas – nesėdės be darbo. Pradėjo kažko ieškoti malkų krūvose, apžiūrinėti galulaukes, kamienais susipynusius medžius, čiupinėti pagrioviuose suvežtus akmenis. Atgijo medžiai ir akmenys, jie virto nuostabiais žvėreliais, gyvulėliais, pasakų herojais. Jais puošė kambarius, kiti nukeliavo į klėtį ir sodą. Pradėjo rinkti ir kitokius eksponatus. Taip klėtis virto muziejumi, kuriame viskas šneka širdžiai ir protui. Muziejaus eksponatai parodo, kaip mūsų protėvių gyventa, kokį jiems teko vargą pakelti. Ypač subtiliai byloja didi paprastų žmogelių išmintis, atsiskleidžianti per tą nuostabų mokėjimą palengvinti sau vargus, tausoti jėgas, siekti geresnio gyvenimo. Už išsaugotas neįkainuojamas vertybes giliam mūsų tautos praeities, jos būdo pažinimui 2001 metais birželio 21 dieną suteiktas Kupiškio krašto garbės piliečio vardas. Mirė 2004 m. gruodžio 11 dieną, palaidotas Uoginių kaimo kapinaitėse.

Adomas ir Jokūbas Petrauskai savo ūkyje su arkliais, 1926 m. GEK 798
Foto studijoje įsiamžinęs jaunimas (Uoginių kaimo), Vabalninke Žolinės atlaidų metu. Antroje eilėje iš kairės III – ias Adomas Petrauskas. GEK 1014
. Adomas Petrauskas (dešinėje) su draugu tarnaudamas Jonušo Radvilos I husarų pulke Kaune, 1938 m. GEK 682
Adomas Petrauskas tarnaudamas Jonušo Radvilos I husarų pulke Kaune, 1938 m. GEK 679
Pirmasis „Naujojo gyvenimo“ kolūkio pirmininkas Adomas Petrauskas prie javų kertamosios, 1948 . GEK 691
Pirmoji Adomo Petrausko žmona Janina Goštautaitė, 1939 m. GEK 1305
Adomas Petrauskas (dešinėje) su dukra Ona ir žmona Liuda Kavaliauskaite – Petrauskiene Vabalninke. Fotografija J. Daubaro. GEK 1262
Adomas Petrauskas (dešinėje) vestuvėse piršlys. Su jaunojo broliu Broniumi Pribušausku (kairėje). GEK 748
Adomo Petrausko dukra Onutė Petrauskaitė (antra iš dešinės) su draugėmis, 1960 metai. GEK 1071
Adomas Petrauskas savo sodyboje pamiškėje, prie „Pasakų namelio“, apie 1969 m. GEK 853
Liuda ir Adomas Petrauskai (sėdi) su krikšto dukra Danguole. Už jų stovi mergaitės tėvai, 1970 m. GEK 861
Liuda ir Adomas Petrauskai savo sodyboje – muziejuje, apie 1972 metus. GEK 915
Adomo Petrausko muziejaus atidarymas 1973 m. birželio 9 d. Iš kairės I – as Adomas Petrauskas, II – as rašytojas Juozas Baltušis, III – as režisierius Povilas Zulobas, IV – as kultūros skyriaus vedėjas Algimantas Jasaitis. GEK 740
Adomas Petrauskas su anūke Kamile Karpyte ir dukra Ona Karpiene, 1976 m. GEK 1680
Adomas Petrauskas prie savo kieme esančio ledo fontano, 1977 m. GEK 3046
Adomo Petrausko muziejuje esančio bokšto statybos pradžia 1978 m. spalio 10 d. Prie statybos darbų Petrauskas (dešinėje) su anūke Kamile Karpyte. PF 1671
Pastato - Bokšto statybos, apie 1978 m. GEK 3389
Adomas Petrauskas (pirmas iš dešinės) Palangoje prie lėktuvo ant jūros kranto, 1979 m. GEK 3211
Antroje eilėje I - as Adomas Petrauskas su moksleiviais. Eina eglių alėja, kurią Adomas Petrauskas pasodino rašytojo Juozo Baltušio garbei. GEK 1309
Adomas Petrauskas (antras iš kairės) su skrybėle rankose mažųjų lankytojų tarpe, klėties ekspozicijoje. GEK 833
Adomo Petrausko dukra Ona Karpienė su vyru Vidmantu Karpiu. GEK 2166
Adomo Petrausko išdrožtas dievuliukas. GEK 1036
A. Petrausko muziejaus patalpose, iš dešinės: Adomas Petrauskas, rašytojas Juozas Baltušis ir Antašavos kolūkio pirmininkas Vytautas Notkus, 1980 m. GEK 1038
. Adomas Petrauskas Birštone, 1983 m. GEK 762
Adomas Petrauskas (kairėje) su Danieliumi Balčiūnu, Šiaulių baldų fabriko direktoriumi, muziejaus kieme, apie 1990 m. GEK 1017
Ekskursantai – vestuvininkai Adomo Petrausko muziejuje, apie 1991 m. GEK 738
Adomas Petrauskas su savo augintiniu gandru, 1993 m. GEK 1133
Adomas Petrauskas prie savo klėtelės tarp eksponatų. GEK 3402
Adomas Petrauskas sodybos – muziejaus kieme prie gyvenamojo namo. GEK 1268
Adomas ir Liuda Petrauskai savo sodyboje. PF 2447