Fotografijų paroda „Bronius Dundulis“

Broniaus Dundulio biografija
Pranė ir Bronius Dunduliai
Namuose 85 metų sukakties dieną. Iš kairės: Bronius Dundulis, istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė, priekyje anūkas Vytautas Šenavičius. Stovi iš kairės: dukra Ieva Šenavičienė, anūkai Aistė Šenavičiūtė ir Mindaugas Senulis, dukra Daiva Senulienė. 1994
Bronius Dundulis Kaune, lanko studijų vietas su žmona Prane Dunduliene, dukra Daiva Senuliene ir anūku Mindaugu Senuliu. 1985 m.
Pranės ir Broniaus Dundulių šeima apie 1955 m.
Bronius Dundulis prie Jono Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse su žmona Prane Dunduliene, dukra Daiva Senuliene ir anūku Mindaugu Senuliu. 1984 m.
Bronius Dundulis, istorikas Romas Šarmaitis ir bibliotekininkas, kultūros istorikas Levas Vladimirovas 1979 m. balandžio 14 d. minint Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų
Atkurtos Lietuvos istorijos draugijos valdyba. 1990 m. balandžio 19 d. Sėdi iš kairės: V. Merkys, I. Lukšaitė, J. Kiaupienė, B. Dundulis (pirmininkas), R. Rimantienė, A. Tyla. Stovi iš kairės: E. Morkūnas, Z. Kiaupa, A. Visockis, A. Šulga ir kt.
Bronius Dundulis su astronomu Pauliumi Slavėnu. 1979 m. gruodis
Poeto Jurgio Baltrušaičio 115 metų minėjime Mokslininkų rūmuose Verkiuose. Sėdi iš dešinės: B. Dundulis, V. Daujotytė, rašytojas J. Graičiūnas, aktorė M. Mironaitė, V. Kubilius ir kt. 1988 m. O Pajėdaitės nuotr.
Bronius Dundulis prie darbo stalo namuose. 1980 m. balandžio 19 d.
Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto istorijos profesorių, dėstytojų ir studentų grupė 1946 m. Sėdi iš kairės: doc. B. Dundulis, prof. I. Jonynas, prof. L. Karsavinas, dėst. A. Mikėnaitė, dėst. A. Burokas
Vilniuje, Žvėryne su giminaičiais. Iš dešinės stovi: B. Dundulis, P. Dundulienė, B. Dundulio sesers Genovaitės vyras Kazimieras Jucius. Klūpo: B. Dundulio brolio Povilo žmona Aneta Dundulienė, sesuo Genovaitė Jucienė. Apie 1954 m.
Paryžiuje prie Notre Dame katedros 1936 m. gegužės mėn. B. Dundulis (su laikraščiu rankoje), greta rašytojas Stepas Zobarskas (tamsiu lietpalčiu), teisininkas Feliksas Mackus, inžinierius S. Motekaitis ir neatpažintas asmuo
Vytauto Didžiojo universiteto studentų ateitininkų abstinentų korporacijos valdyba. Pirmas iš kairės B. Dundulis. 1930 m.
Prie Adomo Mickevičiaus paminklo Paryžiuje. Sėdi trečias iš kairės B. Dundulis. 1934 m.
B. Dundulis tėviškėje. Sėdi iš kairės: motina Paulina Dundulienė (Pukytė), senelė Domicelė Pukienė, dėdė kanauninkas (vėliau prelatas) Povilas Pukys, tėvas Jonas Dundulis. Stovi seserys ir broliai. (apie 1930-1932 m.)
B. Dundulis, ką tik apgynęs Paryžiaus Sorbonos universitete daktaro disertaciją, su žiuri nariais Sorbonos kieme. Iš kairė: prof. P. Renouvin, prof. G. Lefebvre, prof. A. Renaudet. 1940 m. kovo 6 d.
P. ir B. Dunduliai su Juozu Mickevičiumi, Kretingos kraštotyros muziejaus direktoriumi. Kretinga, 1965 m. rugpjūčio mėn.