Fotografijų paroda „Pokario metų kupiškėnų trėmimai”

Kupiškio etnografijos muziejus pristato parodą „Pokario metų kupiškėnų trėmimai“, skirtą ištremtiems mūsų krašto žmonėms į tolimąjį Sibirą. Fotografijose pristatomas tremtinių gyvenimas, jų buitis, darbai bei laisvalaikio akimirkos.

Didžiausi Kupiškio krašto ir Lietuvos gyventojų pokario trėmimai įvyko 1948–1949 m. 1948 m. vasario 21 d. SSRS ministrų taryba priėmė nutarimą „Dėl iškeldinimo iš Lietuvos SSR specialiajai tremčiai“ 12 tūkstančių Lietuvos piliečių. Po to sekė atitinkamas slaptas LSSR ministrų tarybos ir LKP(b) centro komiteto nutarimas dėl maskviškio nutarimo vykdymo. Šis trėmimas, vadinamas „Pavasariu“ (Vesna), prasidėjo 1948 m. gegužės 22 d., šeštadienį, 4 val. ryto.

Antrasis pagal didumą trėmimas, vadintas „Bangų mūša“ (Priboj), rėmėsi SSRS ministrų tarybos 1949 m. sausio 29 d. nutarimu. Iš Lietuvos buvo numatyta išvežti 8500 šeimų. 1949 m. kovo 19 d. LSSR ministrų taryba priėmė įprastą tokiam atvejui nutarimą. Trėmimas prasidėjo 1949 m. kovo 25 d. 6 val. ryto ir truko dvi dienas.

1950 m. vyko trys nedideli trėmimai. Žymiai didesnis buvo 1951 m. rudenį. SSRS ministrų taryba 1951 m. rugsėjo 5 d. priėmė nutarimą „Dėl iškeldinimo iš Lietuvos teritorijos buožių su šeimomis“. Analogišką nutarimą priėmė ir LSSR ministrų taryba. Per tris kartus rugsėjo – lapkričio mėnesiais pokario laikotarpiu  iš Lietuvos buvo išvežta  5139 asmenys, o 1959 m. ištremta jau žymiai mažiau.

Iš viso sovietmečiu iš Lietuvos  ištremta apytikriai 44 020 šeimų arba 128 068 žmonės.

Kupiškio kraštą skaudžiai palietė visi šie trėmimai, tačiau baisiausi buvo 1941– 1949 metai. Antai 1948 m. iš Kupiškio apskrities buvo ištremta 350 šeimų  arba 1196 asmenys.  Iš jų vyrų – 371, moterų – 521, vaikų iki 15 metų – 304; 1949 m. – 152 šeimos arba 461 žmogus. Iš  jų vyrų – 134, moterų –186, vaikų iki 15 metų– 141. 1950 m. iš Kupiškio  išvežta 16 šeimų, viso  50 asmenų.

1948 – 1950 m. be išimties visiems tremtiniams susidėti daiktus ir pasiruošti buvo skiriamos 2 valandos. Susiruošti per vieną valandą buvo nurodyta tiems žmonėms, kurie gyveno arčiau miško arba jų šeimų nariai priklausė partizanų būriams. Bijota partizanų antpuolio, o kartais vietiniai aktyvistai nenorėdavo, kad žmonės pasiimtų daugiau daiktų.

Nors trėmimų laiką ir sąrašus enkavėdistai griežtai slėpdavo, tačiau informacija vis vien „nutekėdavo“. Daugelis žmonių buvo girdėję apie numatomus trėmimus.

Kiekvienoje trėmimo vykdytojų grupėje buvo nuo 6 iki 12 asmenų: sovietiniai, partiniai ir komjaunimo funkcionieriai, taip pat vidaus kariuomenės karininkai ir kareiviai. Dažniausiai grupę sudarydavo trys civiliai ir trys kariškiai, vadovaujami karininko. Į numatytą sodybą atvykdavo pėsti, mašiną arba vežimą su arkliu palikdavo toliau, kad neišgąsdintų tremiamųjų ir šie neišbėgiotų.

Labai sunku buvo tiems tremtiniams, kurie neturėjo arba per sumaištį nesugebėjo įsidėti daugiau maisto produktų. Nuvežti į tremties vietas greitai pradėdavo badauti.

Daugelis iš Lietuvos tremiamų žmonių kaimynų, juos palydėdavo su ašaromis akyse, atnešdavo kelionei duonos, lašinių, parūpindavo šiokių tokių drabužių.

Tremiamieji arkliais arba sunkvežimiais (iš tolimesnių vietų ) buvo vežami į Kupiškio ir Subačiaus geležinkelio stotis. Kiekvieną 1948 – 1949 m. iš dviejų Kupiškio vietovių išvykstantį ešeloną sudarė ne mažiau kaip 60 vagonų, su žmonėmis iš Subačiaus, Surdegio, Geležių, likusių Kupiškio valsčių, Panevėžio, Anykščių apskričių valsčių gabenantys nelaimėlius į tremties vietas.

Laisvalaikiu. Pirmoje eilėje iš kairės: Alfonsas Petkevičius, Jadzė Šilaitė, Malvina Rudytė, Ottonas Renkis, Zenonas Andrulis, Ottonas Renkis (vyresnysis), Lionė Adomaitytė, Gėlė Mackelytė. Antroje eilėje iš kairės: Vlada Skurvydienė, Skurvydas, trys rusai, Jonas Mikėnas, Kazys Mintautiškis, Antanas Kairys. Irkutsko sritis, Atagajus. 1955 m.
Rudžių vestuvės. Pirmoje eilėje iš kairės: Antanas Šilas, Janina Vainauskaitė, Lina Ridikaitė, Julė Dyraitė, Bronė Mikėnaitė ir Jonas Mikėnas. Antroje eilėje sėdi iš kairės: Juozas Jablonskis, Jablonskienė, Antanas Rudys, Ona Rudienė. Trečioje eilėje stovi iš kairės: Jadzė Šilaitė, Petras Mikalauskas, Gudonis, Gudonienė, Malvina Šilienė, Vincė Kriaučiukienė, Venskienė, Juozas Kriaučiukas, Algirdas Andrijauskas, Malvina Jablonskienė, Juozas Jablonskis, Stasė Rudienė, Povilas Vaitiekūnas, Antanina Bernienė, Kazys Bernius, Lina Andriulienė, Zenonas Andriulis. Irkutsko sritis, Atagajus. 1955 m.
Bronius Bickus tremtyje. Irkutsko sritis, Srednia. 1951 m.
Statomas barakas. Irkutsko sritis, Atagajus. 1952 m.
Pribušauskai. Pirmoje eilėje iš kairės: Petras Pribušauskas, Vladas Pribušauskas. Antroje eilėje iš kairės: Algirdas Pribušauskas ir Donata Pribušauskaitė. Irkutsko sritis, Atagajus. Apie 1950 m.
Miško kirtimo darbuose. Pirmoje eilėje iš kairės: Povilas Seniūnas, Kazimieras Juodviršis, vietinė rusė ir Donata Andrijauskaitė. Irkutsko sritis, Atagajus. 1952 m.
Rudžiai ir Jablonskis. Iš kairės: Ona Rudienė, Antanas Rudys. Antroje eilėje iš kairės: Vytautas Rudys, Malvina Rudienė ir Juozas Jablonskis. Irkutsko sritis, Atagajus. 1954 m.
Lietuviai stato namą kolūkio brigadininkui. Irkutsko sritis, Bolšaja Rečka. 1957 m.
Laisvalaikiu. Iš kairės: Eugenija Kriaučiukaitė ir Malvina Laužikaitė. Irkutsko sritis, Atagajus. 1953 m.
Miško kirtimo darbuose. Antanas Didžiariekis (dešinėje). Irkutsko sritis, Treliovka. Apie 1950 m.
Pjaunant lentas. Iš dešinės: Stasė Pečiūraitė, vietinis rusas, Janina Pilibavičiūtė, Bronius Zuoza, ukrainietė, Marytė Bareišaitė (tupi), Kristina Urbonaitė (stovi).
Pribušauskai. Pirmoje eilėje iš kairės: Jadvyga Pribušauskienė su sūnumi Jonu, Paulina Pribušauskienė, Alfonsa Pribušauskienė su dukra Vida. Antroje eilėje iš kairės: Vincas Pribušauskas ir Stepas Pribušauskas. Krasnojarsko kraštas, Orešino tarybinis ūkis. 1949 m.
Miško kirtimo darbuose. Iš kairės: Ona Katinaitė, Vytautas Mikalauskas, Stasys Venckus, Stasė Mikėnaitė, Petras Mikalauskas. Irkutsko sritis, Atagajus. 1952 m.
9 klasės mokiniai Tulūno rajone. Pirmoje eilėje iš kairės: antra rusė (ne tremtinė), trečia rusė (ne tremtinė), klasės auklėtoja (tremtinė žydaitė), Geider Asia (žydaitė tremtinė), Zinčenko (rusė ne tremtinė), paskutinis rusas (ne tremtinys). Antroje eilėje iš kairės: rusas (ne tremtinys), antra iš dešinės Laima Mūžaitė (tremtinė). Trečioje eilėje tremtinės iš kairės: Vaitiekūnaitė, Vytenė Aleknaitė, Laima Maldutytė, buriatė, Jadzė Balčiūnaitė, Rita Beniušytė ir rusė dešinėje. 1952 m.
Mečislovo Dubinsko žmona Bronė (viduryje ) su broliu ir motina prie tėvo kapo. Irkutsko sritis, Taišeto rajonas, Bolšaja Rečka gyvenvietėje.
Tremtiniai miško kirtimo darbuose.
Jaunimas prie barako. Antroje eilėje iš kairės: Zigmas Nikžentaitis, Juozas Jablonskas, Vacys Vaitkus, Vladas Skara, Kazys Bugailiškis, Jadzė Šimkutė, Algis Liutkevičius, Aldona Žitkutė, Monika Nikžentaitytė. Irkutsko sritis, Atagajus. Apie 1954 m.
Aleknų šeima Tulūno rajone. Iš kairės: Marijona, Vytenė ir Kazimieras. 1952 m.
Lentpjūvės darbininkai. Pirmoje eilėje iš kairės: Donata Andrijauskaitė ir Stasė Šilaitė. Antroje eilėje iš kairės: Stankūnas ir Vladas Andrijauskas. Trečioje eilėje iš kairės: Cecilija Stankūnienė, Vincė Kriaučiukienė, Janina Juodviršienė ir Gurauskaitė. Irkutsko sritis, Atagajus. Apie 1953 m.
Mokiniai. Trečioje eilėje pirmas iš kairės Algirdas Andrijauskas, prieš jį Julė Rudytė. Irkutsko sritis, Atagajus. Apie 1953 m.